Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Autor

ocmsabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Consulta crèdits ICO

L’Ajuntament de Sabadell va pagar gairebè 398.543,80 Euros en interesos a causa dels crèdits ICO, amb uns interessos que van arribar a ser del 5’9 %, mentrestant el Banc Central Europeu donava crèdit a les mateixes entitats financeres que el prestaven a l’Ajuntament de Sabadell a menys d’un 1%. En total es van pagar 3.249.074,87 Euros, d’un deute de 22.725.582,58 amb uns interessos molt elevats que no van baixar mai del 3,9% fins que es va renegociar el deute el mes de Febrer del 2015 amb uns interessos molt més baixos

A sota trobareu l’enllaç a la consulta amb un fitzer de Excel amb totes les dades.

http://ocmsabadell.cat/e/27

Saber viure, poder viure: Valoració del procés participatiu “Posem llum” a l’ajuntament de Sabadell

La fase 1 de l’auditoria ciutadana promoguda per l’Ajuntament de Sabadell permetia respondre un qüestionari, se’n van recollir 890, amb poca participació a barris del nord, del sud i de l’est, així com de joves menors de 25 anys. Era per conèixer la percepció de la ciutadania respecte a l’actuació de l’ajuntament i amb l’objectiu de genererar apoderament de la població, millorar la gestió municipal i aplicar transparència en la gestió dels diners. Vista la participació, encara s’està lluny d’aconseguir més implicació de la ciutadania i cal temps per poder observar les millores en la gestió i la transparència.

La segona fase del procés participatiu que el govern municipal va proposar al primer semestre de l’any passat va ser molt atapeïda de reunions i la participació va anar decreixent. Ara falta fer públiques les darreres conclusions de les aportacions ciutadanes i presentar un pla de gestió per als diferents àmbits que s’han analitzat, el que seria un document d’impactes que l’ajuntament s’havia compromés a tenir al finals d’any 2016 i que sembla es penjarà a la web properament

Des de l’OCM hi hem participat com a observadors del procés i fiscalitzadors de la transparència en la comissió de seguiment. Cal dir que aquesta ha anat de més a menys i tots, tan l’ajuntament com els altres membres de la comissió com l’OCM Sabadell probablement tenim la nostra part de responsabilitat i haurem de treballar per que en una possible propera edició el treball de la comissió de seguiment sigui més sostingut.

La participació en les diferents sessions ha estat de 143 persones, amb una implicació força activa, però volem posar de relleu la progressiva davallada de participació a mesura que avançaven les sessions i la manca de presència de col·lectius i entitats relacionades amb els temes debatuts. També s’han trobat a faltar tractar temes com implicar a les famíles usuàries receptores de menjar o serveis socials, persones migrants, la recuperació de la memòria històrica, l’economia social i solidària, el cooperativisme, la compra pública o l’Escola de Música i Conservatori de Sabadell entre molts altres que de ben segur ens deixem,

En l’Espai Públic i seguretat ciutadana, per exemple, és demana més servei de neteja, més presència policial als barris, més comunicació entre el consistori i la ciutadania. En Serveis Socials es demana: més acompanyament i assessorament als usuaris, més inversió en programes de prevenció en l’àmbit de la salut. En Educació, el ventall és molt ampli i va des de la construcció de nous centres a veure l’Educació com un procés que s’estén al llarg de totes les etapes de la vida. Això mateix es constata en l’apartat d’Habitatge, que recull des de peticions de promoció i gestió d’habitatge públic fins a la transformació del parc d’habitatges buits en habitatges socials. En Cultura s’evidencia la conveniència d’un treball en xarxa per optimitzar els recursos, així com valorar i crear esdeveniments de referència per a la ciutat i fomentar el patrimoni que li dóna identitat. En l’àmbit Laboral I d’Ocupació, és molt previsible que la necessitat de crear llocs de treball sigui molt superior a la capacitat de la seva realització en un curt termini; i no per manca de voluntat ni d’iniciativa, sinó perquè l’economia real està en un moment de recessió en tota l’àrea del nostre entorn.

Però, si no posem només la mirada en l’economia, podem constatar que el procés de participació ha obert altres enfocaments que en temps recents no s’haurien expressat públicament, ja que semblava que l’Administració havia d’oferir tots els serveis de forma inesgotable. En els diferents espais s’ha manifestat la voluntat de participació i coresponsabilització de les gestions per part de la ciutadania.

En el grup de discussió de l’Espai Públic, per exemple es va proposar la coresponsabilitazació per part del veïnat dels espais verds propers, la cura del Rodal. En el d’Educació es van fer referència a estendre els programes d’acompanyament en la lectura com el Lècxit, i altres tallers que s’estan portant a terme en els barris a través de les escoles d’adults i les biblioteques. En el de Serveis Socials també es va veure la conveniència de fer un acompanyament ciutadà i veïnal tant a les famílies que estan en una situació d’emergència com a la gent gran que pateix una situació de soledat; respostes que ja es donen en molts barris de la nostra ciutat de forma espontànea. És a dir, que la coresponsabilitat ha anat apareixent com a resposta a una situació puntual de carència, però a la vegada també, com a implicació de maduresa, basada en apreciar el benestar i els serveis que tenim evitant el malbaratament.

Una vegada acabades les jornades d’aportacions als diferents àmbits, també hem constatat que tots estaven molt entrelligats i que les conclusions dels blocs temàtics tenien interrelació entre ells i podien respondre a dos eixos: saber viure, i poder viure.

Saber viure perquè els objectius que es proposa l’Educació han d’anar dirigits a desenvolupar els potencials de la ciutadania de manera harmònica, no només orientada a tenir habilitats per accedir al mercat laboral, i en aquest aspecte ens hi ajuda la Cultura que és gaudi i aprenentatge a la vegada. El saber millora la nostra salut i ens dóna eines per optimitzar els recursos de tota mena. L’esport és una altra branca de creixement personal, relació social i gaudi. L’espai públic, la seguretat ciutadana, l’habitatge ens permeten poder viure amb dignitat si podem tenir accés a unes condicions de treball justes.

El canvi accelerat de la societat globalitzada ha trasbalsat els paràmetres de les expectatives de moltes persones. Creiem que, arribar a implementar les peticions que es van fer en les jornades, en alguns casos, serà molt complicat ja que potser excedeixen l’àmbit municipal i caldrà intentar canvis en altres sectors de l’Administració. Però si des de la municipalitat es genera una aproximació a la ciutadania i aquesta es coresponsabilitza i indaga dinàmiques de participació, creiem que l’esforç i la il.lusió que s’ha viscut en els diversos debats, el procés iniciat donarà resultats positius per Sabadell i la seva ciutadania.

Finalment el 7 de març d’enguany l’Ajuntament de Sabadell ha presentat les auditories ciudadana, d’organització i econòmica. De les propostes sogides de l’auditoria ciudadana sembla que n’ha incorporat 174 que resulta ser un 64% del conjunt i 64 parcialment asumides, això els compromet però no sabem ni  el calendari ni els recursos per dur-ho a terme. Tampoc s’han especificat mecanismes de control ciutadà ni criteris de participació per fer un seguiment o per mantenir viva i permanent l’auditoria ciutadana. No es crea un espai permanent de participació, malgrat que durant els debats de l’auditoria es va dir de crear comissions per àmbits treballats ni s’anima a pseguir participant a les entitats i persones que hi estan disposades

Tot i valorar l’esforç que s’ha fet i l’implicació de l’equip de govern i tècnic municipals es pot concloure que hi ha poça participació si el que es pretenia era l’apoderament de la ciutadania i aprofundir en la qualitat democràtica.

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

 

 

 

Ens hem adherit a la xarxa municipalista contra el deute

L’OCM Sabadell s’ha adherit a la xarxa municipalista contra el deute. Aquesta neix amb tres objectius principals

1: Construir un municipalisme més autònom denunciant l’asfixia financera de la llei Montoro

2: Promoure auditories ciutadanes que donin a coneixer el deute il·legítim i com s’ha contret

3: Empoderar a la ciutadania i fomentar la participació per poder construir un nou municipalisme

Si voleu ampliar la informació a sota trobarteu un enllaç a la web i a algunes noticies relacionades

http://municipioscontraladeuda.org/

http://www.eldiario.es/politica/Red-municipalista-deuda-ilegitima_0_619438227.html

Assemblea General de Socis de l’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Es convoca reunió ordinària de l’Assemblea General de Socis de l’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Dia: divendres 20 de gener de 2017
Hora: 19h
Lloc: Sala 4 del Centre Cívic Can Balsach

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la reunió anterior.
 2. Informe de la feina feta i estat de les consultes actives i pendents.
 3. Relació amb diverses entitats i accions amigues
  • Observatori Ciutadà Contra la Corrupció
  • l’Auditoria de Sabadell
  • Plataforma 4C
 4. Front municipalista contra el deute i les retallades, discutir si hi volem adherir-nos.
 5. Torn obert de paraules

Fofo Espínola del Amo
President

PS1: s’adjunta l’esborrany de l’acta de la reunió anterior.

PS2: Es recorda que segons el nostre estatut l’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de  persones associades presents o representades i que el 5 % dels socis poden  sol·licitar la inclusió en l’ordre  del dia d’un  o més assumptes per tractar fins  abans  d’iniciar  la  reunió.

PS3: Aquí podeu trobar informació sobre el Front municipalista contra el deute i les retallades.

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Se-presenta-el-Manifiesto-de
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Nace-la-Red-Municipalista-contra
https://www.scribd.com/document/328135490/Manifiesto-de-Oviedo#from_embed

La consulta sense resposta sobre el Vapor Turull serà estudiada pel síndic de Greuges de Sabadell

El que podeu veure més amunt és la resposta que hem rebut per part del Síndic de Greuges de Sabadell. El motiu és la manca de resposta per part de l’ajuntament en una consulta que diu el seguent:

El 7 de maig d’enguany vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l’Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert l’estacionament regulat per control horari de l’espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l’altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Aquí podeu veure l’original publicat al OCM Sabadell www.ocmsabadell.cat

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry

Esperem que en un futur la trandparència de l’Ajuntament de Sabadell millori i no haver de recorre a altres instàncies per demanar més transparència

Xerrada a Sant Cugat sobre els OCM

“El cugatenc” ha fet un article sobre la xerrada que varem donar a Sant Cugat sobre els Observatoris Ciutadans Municipals, disponible en el sueguent enllaç

https://www.elcugatenc.cat/drets/observatori-ciutada-municipal-pren-forma

A continuació afegim una transcripció de l’article

L’Observatori Ciutadà Municipal comença a prendre forma

Trobada del futur OCM de Sant Cugat amb el de Sabadell. Foto: Jordi Pascual

Un grup de gent que s’ajunta, crea una associació i fa una web a través de la qual fiscalitzar l’ajuntament del seu municipi. Això és en l’essència més bàsica un Observatori Ciutadà Municipal. Una proposta que va començar a néixer al 2013 amb l’Auditoria Ciutadana del Deute i que ja és una realitat en diferents municipis d’arreu de l’Estat.

A Sant Cugat s’han ajuntat un grup de persones amb la voluntat d’impulsar un Observatori Ciutadà Municipal (OCM). Ja a dia d’avui estan preparant el seu espai web i repartint les tasques internes. Tot i que no tenen data d’inici de funcionament, ja han fet un acte públic, el 27 de maig a la Casa de Cultura, en què va acudir Marc Pérez, de l’OCM Sabadell, per donar a conèixer allò que fan a la cocapital del Vallès Occidental.

El col·lectiu sabadellenc fa dos anys que funciona i des de llavors han publicat de forma gràfica els pressupostos de la ciutat al seu lloc web. Ho fan bolcant un full de càlcul dels pressupostos municipals a la plataforma que facilita l’OCM a nivell nacional. Això permet endinsar-se en les partides d’una forma més visual que els documents que acostumen a fer públics els consistoris. L’Ajuntament de Sant Cugat només comparteix el pressupost i la liquidació en un dens PDF de desenes de pàgines.

Fer la pregunta i publicar-la força al govern a donar una resposta relativament completa

Però el repte de la transparència no acaba aquí. Que les partides dels pressupostos estiguin desglossades gràficament no és suficient per conèixer les actuacions de l’Ajuntament. És per això que també fan instàncies al consistori sabadellenc demanant informació per completar les dades de partides del pressupost o per molts altres temes. Fer la pregunta i publicar-la força al govern, segons Pérez, a donar una resposta relativament completa. Cal considerar que quan va néixer l’OCM de Sabadell, l’alcalde de la ciutat, Manuel Bustos (PSC), estava en el punt de mira pel cas Mercuri.

A banda, l’observatori sabadellenc també ha fet seguiment d’alguns processos participatius i n’ha fet una valoració del grau de transparència. Tot plegat serveix perquè la ciutadania tingui una forma de valorar les accions de les administracions locals sense emmirallar-se per possibles premis de transparència i similars. Les peticions a l’Ajuntament s’emparen en la llei de transparència i el dret de petició.

Són entitats, i la de Sant Cugat aspira a ser-ho, que deixen de banda el partidisme per representar la ciutadania en sentit ampli. Això no significa, tal com diu Pérez, que representants polítics no hi puguin participar. De fet, en la trobada a la Casa de Cultura hi van acudir regidors d’ICV-EUiA i de la CUP-PC. L’OCM Sant Cugat va prenent forma.

 

Esborrany de l’assamblea de socis del 17 de dessembre del 2015

La assemblea té lloc al local de Corrent Roig el dia 17 de desembre a les 6 de la tarda, hi participen Fofo Espinola, Pedro Nicomedes, Joan Ribas, Feliu Madaula, Francisco Rosas, Marc Pérez i Pepe.

 

Es parla sobre la nostra participació en la comissió de seguiment de la auditoria ciutadana. S’accepta de participar-hi amb la idea de reclamar major participació ciutadana, una millora en els processos de gestió municipal per que siguin més transparents.

Es decideix que hi haurà un grup de persones fent el seguiment de la Comissió de Seguiment. Aquestes en principi seran Fofo Espinola Francisco Rosas i Marc Pérez i que en la Comissió de Seguiment en la que el ajuntament ens convida a participar hi participaran dues persones com a portaveus, aquestes en principi seran Fofo Espinola i Marc Pérez però que aquestes poden rotar segons la disponibilitat o fins i tot poden ser altres persones que més endavant ocupin aqust lloc.

 

Es comenten els tràmits que s’han fet fins ara. El OCM ja disposa de Nif i està inscrit al registre d’entitats de Sabadell però encara s’està a la espera que ens arribi la confirmació que ja hem estat incorporats a aquest i que tot el que hem presentat per adherir-nos és correcte.

 

Es comenta com es troba el tema del Pacte Social Contra la Corrupció impulsat des de el Parlament Ciutadà i en el que el OCM de Sabadell hi està adherit i en el qual alguns membres hi han participat de forma activa. Aquest ha estat signat per gairebé tots els grups polítics del Parlament de Catalunya a Excepció del PP. Es planteja la possibilitat de dur-lo més endavant a l’Ajuntament de Sabadell per que s’aprovi en el ple municipal, es considera que un bon moment pot ser en el mes de Maig, quan l’informe de la Auditoria Ciutadana es presenti públicament

La nostra participació a la Auditoria Ciutadana impulsada per l’Ajuntament de Sabadell

Amb aquest escrit i com exercici de retiment d’informació des de l’OCM Sabadell volem explicar el perquè de la nostra participació en la Comissió de Seguiment del procés d’Auditoria Ciutadana impulsat per l’Ajuntament de Sabadell


Aquesta Auditoria Ciutadana que s’impulsa des de l’Ajuntament de Sabadell es troba molt lluny del que nosaltres hauríem volgut. Per una banda els espais de participació ciutadana que s’obren en aquest procés només són de caràcter consultiu, també trobem a faltar temes importants que requereixen ser tractats a fons  i sessions en els barris per conèixer de primera mà les problemàtiques dels seus veïns i veïnes.

Per altra banda aspectes econòmics molt importants, relacionats amb el pressupost, es bandeixen. Malgrat que el Ple Municipal va aprovar una moció en la què es considerava il·legítim una part del deute adquirit, a l’Auditoria Ciutadana tampoc no és fa referència a aquest concepte, el de deute il·legítim.

No obstant això, valorem que aquest és un pas molt positiu i necessari per millorar la transparència i participació ciutadana del consistori municipal. Es fa amb la intenció de realitzar una diagnosi per revisar i millorar els processos de gestió de la administració local i, a més, dóna veu a la ciutadania de Sabadell per que pugui expressar la seva opinió sobre diferents àmbits de la ciutat com habitatge, cultura, educació, espai públic etc.

Esperem que aquest procés pugui ser un punt d’inflexió per millorar la transparència i la participació ciutadana del nostre municipi, doncs en la legislatura anterior aquests eren aspectes que tenien grans mancances. Considerem que tot i que queda molta feina per fer, aquesta Auditoria Ciutadana impulsada per l’ajuntament és un pas important per millorar la relació entre ciutadania i ajuntament. També és important que aquesta relació relació sigui més fluida, transparent, oberta i conquereixi nous espais de participació ciutadana. Tanmateix, valorem molt positivament que un dels objectius que es marca el consistori municipal en aquest procés sigui el de fer realitat un mecanisme de fiscalització i retiment de comptes ciutadà permanent en el temps, independent de l’ajuntament i independent del poder polític.

Per tot això animem als veïns i veïnes de Sabadell a participar en aquest procés de Auditoria Ciutadana ja sigui responent al qüestionari com també participant en les sessions temàtiques que es realitzaran a partir del més de Febrer

Per a més informació:

Telf. de contacte: 603494087

 

Participació OCM Sabadell a la “Auditoria Ciutadana” impulsada per l’Ajuntament de Sabadell

Per que participem a la Comissió de Seguiment de la Auditoria Ciutadana impulsada per l’Ajuntament de Sabadell

En aquest escrit com exercici de retiment de comptes des de l’OCM Sabadell volem explicar la nostra participació en la Comissió de Seguiment del procés d’Auditoria Ciutadana impulsat per l’Ajuntament de Sabadell

Encara que aquesta Auditoria Ciutadana que s’impulsa des de l’Ajuntament de Sabadell es troba molt lluny del que nosaltres hauríem volgut, doncs per una banda els espais de participació ciutadana que s’obren en aquest procés són de caràcter consultiu, trobem a faltar temes importants que requereixen ser tractats a fons com els serveis públics entre altres i sessions en els barris per conèixer de primera mà les problemàtiques dels seus veïns i veïnes. Per altra banda aspectes econòmics o relacionats amb el pressupost es deixen de banda, tampoc no és fa referència al concepte de deute il·legítim malgrat que a l’ajuntament de Sabadell es va aprovar una moció en la que es considerava il·legítim una part del deute municipal. No obstant, valorem que aquest és un pas endavant molt positiu i necessari per millorar la transparència i participació ciutadana del consistori municipal, ja que es fa amb la intenció de realitzar una diagnosi per revisar i millorar els processos de gestió de la administració local. A més es dóna veu a la ciutadania de Sabadell per que pugui expressar la seva opinió sobre diferents àmbits de la ciutat com habitatge, cultura, educació, espai públic etc.

Esperem que aquest procés pugui ser un punt d’inflexió per millorar la transparència i la participació ciutadana del nostre municipi, doncs en la legislatura anterior aquests eren aspectes que tenien grans mancances. Considerem que tot i que queda molta feina per fer, aquesta Auditoria Ciutadana impulsada per l’ajuntament és un pas important per millorar la relació entre ciutadania i ajuntament per que sigui més fluida, transparent, oberta i amb nous espais de participació ciutadana. A més valorem molt positivament que un dels objectius que es marca el consistori municipal en aquest procés de Auditoria Ciutadana sigui el de fer realitat un mecanisme de fiscalització i retiment de comptes ciutadà i independent de l’ajuntament i del poder polític.

Per tot això animem als veïns i veïnes de Sabadell a participar en aquest procés de Auditoria Ciutadana ja sigui responent al qüestionari com també participant en les sessions temàtiques que es realitzaran a partir del més de Febrer

Per a més informació:

Pagina web: http://www.ocmsabadell.cat/

Blog: https://ocmsabadell.wordpress.com

Xarxa OCM: http://ocmunicipal.net/ca/

Videos expilicatius: https://youtu.be/OioIJAqqN-0

https://youtu.be/MNPzTB1zTT8

https://youtu.be/Gs-hqyUzupk

Telf. de contacte: 603494087

Bloc a WordPress.com.

Up ↑