Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Categoria

Any 2015

Consultes iniciades l’any 2015

Preguntes sobre la contractació de Smatsa

Aquestes són les preguntes que s’han formulat a l’Ajuntament per part de PACD Sabadell sobre l’última contractació de SMAT.SA

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica
4/2001, de 12 de novembre, que el regula,
Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica
legalment constituïda, amb domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,
Us relacionem la informació que us demanem en referència a SMATSA i que els tècnics ens
podrien proporcionar sobre l’últim contracte amb l’ajuntament
1. Clàusules administratives
2. Plec de condicions
3. Acta d’adjudicació
4. Informe tècnic i de l’interventor
5. Contracte
6. La formula de revisió de preus
7. Els informes anuals de gestió.
També us demanem qualsevol altre document que creieu adient per tal d’obtenir/deduir les
següents informacions
1. Interessos abusius
2. Valoració de l’empresa
3. Comissions
4. En quines condicions es presta el servei
5. Volum de contractació, el volum de facturació, que és segons contracte i el que és
fora contracte i a quines partides o aplicacions pressupostàries s’imputen
6. Si de la contractació se’n va donar coneixement a l’òrgan pertinent de
l’administració
7. el volum de facturació, que és segons contracte i que és fora contracte i a quines
partides o aplicacions pressupostàries s’imputen.
8. Imports de patrocini i on es comptabilitzen.
Moltes gràcies per el vostre temps i disposició.

Si voleu veure la consulta està publicada al OCM Sabadell en el seguent enllaç: http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/25

28141 preguntes a l’Ajuntament sobre VIMUSA

El 23 de juny de 2015 vam preguntar a l’ajuntament sobre VIMUSA

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l’ajuntament de Sabadell a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell SA (HMS)?
  • Quins serveis i encomanes ha contractat l’ajuntament de Sabadell a l’empresa SBD Creixent SA. (SBDC)?
  • Quin deute ha generat l’Ajuntament de Sabadell a HMS i SBDC? Hi ha planificat un calendari de pagaments?

Aquí es pot consultar el document

i, a data d’avui 7 d’agost, encara no ens ha contestat.

28140 Denúncia al Jutjat sobre SMATSA

Vam denunciar el silenci del cap de secció responsable del servei de neteja pública i de la gestió de residus de l’Ajunyament sobre les nostres peticions sobre SMATSA en un escrit dirigit al Jutjat de Guàrdia de Sabadell el 29 d’abril de 2015 que va emetre un auto d’arxivament l’1 de juny.

Els documents són:

Observem que l’auto d’arxivament és l’estàndard i que l’única referència que identifica o fa referència a la nostra denúncia de fets és el número de procediment de prèvies.

Suposem que la Jutge de reforç té molta feina, però semblaria que ni s’ha llegit la nostra denúncia de fets o bé no n’ha reflexionat massa. És el que tenim.

Considerem que l’auto d’arxivament està poc raonat i basat però la nostra estructura de personal i recursos materials com a OCM no ens permet recórrer’l.

Contractació del Bosc de Can Deu

Avui hem entregat la instancia que demana informació sobre el pla d’ocupació del bosc de Can Deu, esperem que l’ajuntament ens respongui de forma pertinent com més aviat millor.

Aqui teniu l’enllaç a la consulta feta a l’OCM Sabadell: http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/16

Estudis i treballs tècnics de sostenibilitat i gestió del cicle integral de l’aigua

Després d’haver formulat la seguent consulta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/11/aigua.pdf

Disponible a: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver rebut la seguent resposta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver considerat que:

La resposta que ens dona l’ajuntament és contradictoria i confusa, ja que diu que no s’ha fet cap estudi concret però en canvi diu que s’han analitzat mostres d’aigues residuals i a més diu que s’ha contractat un estudi ecològic del riu Ripoll, però no diu quines tasques concretes s’han fet ni ens detalla quan a costat cadascuna d’aquestes tasques, per altra banda la informació que ens dona no l’ha penjat públicament a la web i a més diu que tret de l’estudi ecològic del riu Ripoll la resta d’informació no es pot penjar sense aclarar el perque ni concretar quina llei ho impideix

Varem considerar que aquesta consulta s’havia de tornar a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens donava una resposta satisfactoria.

Pregunta replantejada: http://www.ocmsabadell.cat/e/14

La consulta es va tramitar el 3 de Setembre de 2015 i després de més de 3 mesos seguim sense resposta, esperem que l’Ajuntament no trigui a contestar.

 

 

28137 Els plànols d’ordenació del PGMOS

A la pregunta formulada per l’OCM Sabadell:

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/13

http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/13/pgmos.pdf

  • La resposta que ens ha donat l’ajuntament es aquesta
Benvolgut,
 
En relació a la vostra petició, efectuada per escrit presentat al registre central de l’Ajuntament (CEN2015006585) en data 5 de març de 2015, us informem que l’enllaç existent a la pàgina web municipal en relació als plànols d’ordenació del Text refós del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (octubre de 2000) fa referència a un aplicatiu consultor amb la informació normativa gràfica de la qualificació urbanística de la ciutat (http://ca.sabadell.cat/websajsab/pgmos/urbanpdf.htm).
 
Nogensmenys, si el que voleu es consultar els plànols normatius del propi Pla general ho podeu fer mitjançan la web de registre de Planejament que dóna servei la Generalitat de Catalunya mitjançant l’enllaç següent:
  • Després de considerar que: El enllaç no està solucionat, si cliques rebota i no apareix la informació desitjada, per tant aquesta resposta no s’ha contestat satisfactoriament.

 Aquesta consulta es tornarà a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens dona una resposta satisfactoria.

28138 Renegociació deute il·legítim

Aquí teniu la resposta per escrit que ens va donar l’ajuntament: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6Z1g4Nmt2V3EzbHc/view?usp=sharing

Aquí estan els enllaços als contractes que l’ajuntament ens ha facilitat

Banc Sabadell: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6WTl4Yjg3RVB5bWc/view?usp=sharing

Banc Santander: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6WnlVQnVBdFZXLVE/view?usp=sharing

BBVA: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6OFVWd3lua1A2YzA/view?usp=sharing

Caixa Banc: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6OTFtUGpEOHdWUm8/view?usp=sharing

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑